İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. Maddesine uygun olarak Türkiye’ de kurulu, Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower No: 2a Daire: 28 Ümraniye / İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul ticaret siciline 289089-5 no ile kayıtlı, 8159377187538956 mersis no’ lu, Alemdağ Vergi Dairesi, 0280463591 no’lu vergi mükellefi, Akik İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “DiSCPROFiL” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.
Tanımlar
·      Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
·      Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
·      İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
·      Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
·      Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
·      Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
·      Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
·      Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
·      İşveren üye : DiSCPROFiL.REPORT alan adı üzerinden yayınlanan DiSCPROFiL sistemine, kendisine özel tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlayarak, DiSCPROFiL ürün ve hizmetlerinden faydalanma yoluyla ticari ve iş ilişkisi içerisinde olan kurum.
DiSCPROFiL.NET sitesi üyelik işlemleri sürecinde ilgili kişiden doğrudan toplanan kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla veya işveren üye tarafından bildirilen kişisel veriler veri işleyen sıfatıyla “DiSCPROFiL” olarak; doğruluğu ve en güncel hali korunarak, kaydedilir, depolanır, muhafaza edilir, yeniden düzenlenir. Kişisel verileriniz işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenir.
Kişisel verilerinizin kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
Elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir.
Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: DiSCPROFiL, DiSCPROFiL.NET sitesine üyelik sürecinde ilgili kişiden topladığı, işveren üyelerinin DiSCPROFiL.REPORT sitesi üzerindeki yönetim panelinden aktardığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede DiSCPROFiL sunduğu hizmetleri kullanan üçüncü taraflara da kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi DiSCPROFiL tarafından da benimsenmiştir. DiSCPROFiL, bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. Şirket bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Şirket kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: DiSCPROFiL, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: DiSCPROFiL, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: DiSCPROFiL, sözleşmeler kaynaklı verileri, Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Her türlü kişisel verinin kayıtların silinmesi veya anonim hale getirerek bilgilerin kişisel veri statüsünden çıkartılması hususunda DiSCPROFİL’in seçim hakkı bulunmaktadır.
Hangi amaçlar için kişisel verilerinizi işliyoruz?
DISC Envanteri, insan kaynakları ve kişisel gelişim için tasarlanmış çok güçlü bir etkili iletişim aracıdır. İnsan kaynaklarında kişilik özelliklerine göre işe alım, terfi ve kariyer planlaması yapmayı destekler. Yöneticiler için, liderlik ve ekip çalışması alanlarında mükemmel bir rehberdir. Kendiniz için ideal bir kişisel gelişim ve öz farkındalık aracıdır. Bu amaçla aşağıda sayılan kişisel verileriniz William Moulton Marston’un DISC Teorisi’ne dayalı olarak işlenir.
 • Kimlik     veriniz; Adınız, soyadınız
 • İletişim     verileriniz; E-posta adresiniz, cep telefon numaranız
 • Ankete     verdiğiniz cevaplarınız; 24 set, dört sıfatlı, zorunlu seçmeli bir     "soru seti" olan Kendini Tanımlama Anketine (Bundan sonra “KTA”     olarak anılacaktır) verdiğiniz cevaplarınız.
 • Davranış     özellikleriniz; KTA’ya verdiğiniz cevaplarınızın DISC teorisine dayalı     analizi ile oluşturulan davranış özelliklerinizi anlatan raporlar.
 • Web     sitesi/Uygulama kullanım verileri; kayıt olduğunuz tarih, KTA’yı     tamamlayıp tamamlamadığınız, KTA’nın tamamlanma süresi, log kayıtları,
İşe alım için başvuruda bulunduğunuz işveren üye ile aranızda kurulacak ilişki çerçevesinde iş başvurunuzun değerlendirilmesini destekleyici bir araç olarak kişisel verilerinizi veri işleyen sıfatıyla işleyebiliriz. İşveren üye kişisel verilerinizi aşağıdaki değerlendirmelerde kullanabilir.
·        İş başvurusunda bulunan adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi.
·        Yeni istihdam edilecek personelin davranış özelliklerinin tanınması.
·        Adayın, başvurduğu açık pozisyonla ne kadar örtüştüğünün değerlendirilmesi.
Yanıtladığınız KTA dayalı sonuçlar ve raporlar onayınız ile İş veren Üyeler ile paylaşılır. İş veren üyeler bu bilgileri kendi imkanları ile analiz etmekte olup DiSCPROFiL bu konuda taraflara herhangi bir tavsiyede ve yorumda bulunmaz. KTA’ni yanıtlayan ilgili kişi, işveren üyelerin aldığı kararlar sonucunda oluşabilecek her türlü maddi veya manevi kayıp, tazminat veya sorunda DiSCPROFiL’in hiçbir sorumluluğu olmayacağını bu Aydınlatma Metninde açıkça belirtilen şekilde okuyup kabul ve taahhüt eder.
Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz:
 • Size     verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak
 • Başvuru     yapmanıza yardımcı olmak adına toplu e-posta ve SMS göndermek
 • Güncel     ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirme ve yönetimi sürecinde     ürünü pazarlamak
 • DiSCPROFiL.NET     platformuna üyelik bilgilerinizle giriş yapabilmenizi sağlamak.
 • İşveren     üyelerimiz için hizmet satışını artırmak, pazarlama, müşteri memnuniyet     analizinin yapılmasını sağlamak.
Bu kapsamda, KVKK izni vermeyi tercih etmediğiniz durumda, Kendinizi Tanımlama Anketine başlamamanızı öneririz.
Kişisel verilerinizi ne şekilde ve hangi sebeplerle topluyoruz?
Kişisel verileriniz 6698 kişisel verileri koruma kanununda geçen “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlenmektedir.
İlgili kişilerin, DİSCPROFiL.NET üyelik sürecinde web sitesi üzerinde yayınlanan formları doldurarak verdiği kişisel veriler (ad-soyad, e-posta adresi, cep telefon numarası) veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.
Gerek İşveren üyelerin açık pozisyonları için yürütülen işe alım süreçlerine başvuruda bulunan ilgili kişilere, gerekse mevcut personeline ait kişisel veriler (ad-soyad, e-posta adresi, cep telefon numarası), DiSCPROFiL.REPORT üzerinden yayınlanan ve işveren üye’ye özel tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlanan Yönetim Paneli üzerinden ilgili elektronik formlar doldurularak veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanır. Çok sayıda kişi için yapılacak toplu veri aktarımları da mümkündür. Bunun için yapılandırılmış elektronik tablolarda yer alan kişisel veriler (ad-soyad, e-posta adresi, cep telefon numarası) yönetim paneli üzerinden ilgili fonksiyonlar kullanılarak veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.
Kişisel veriler KTA’ne verilen cevaplardan veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.
KTA’ne verilen cevaplar DiSCPROFiL.REPORT üzerinde çalışan sistem tarafından otomatik olarak analiz edilir ve ilgili kişinin davranış özellikleri oluşturulur. Bu yöntemle ilgili kişi için oluşturulan kişisel veriler elektronik olarak otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.
Kişisel verilerinizi nerelere aktarıyoruz?
Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz:
 • Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan     haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta gönderebilmek     amacıyla iletişim bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi yurt içinde ve     yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere     aktarıyoruz.
 • Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel     verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet     verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri     (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), gibi analizler yapmak üzere     veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğumuz taraflara     aktarabiliyoruz.
 • Mailchimp, Adwords, Google Analytics vb gibi     birlikte çalıştığımız firmalara, hizmet kalitesini arttırma, ürün     geliştirme, iletişim tercihlerinize bağlı olarak iletişimde kalma, satış,     pazarlama ve raporlama faaliyetleri için söz konusu tedarikçilerin     sistemlerini kullanabiliyoruz.
Yukarıdaki etkileşimler haricinde;
 • İşveren üyelerin eposta, sms, whatsApp gibi     elektronik haberleşme araçları kullanarak ilgili kişiye ulaştırdığı KTA     yanıtlama talepleri üzerine, ilgili kişi kendisine ulaşan mesaj üzerindeki     bilgileri veya linki kullanarak DiSCPROFiL.NET     sitesi üzerinde yayınlanan KTA’ni tamamlamasını takiben DiSCPROFiL.REPORT     üzerinde ilgili kişinin KTA’ne verdiği yanıtlar hemen ve otomatik olarak     işlenir. İlgili kişinin davranış özelliklerinin analizi ve bununla ilgili     raporlar ilgili kişiden KTA yanıtlama talebinde bulunan işveren üye ile     DiSCPROFiL.REPORT üzerinden erişim sağladığı yönetim paneli üzerinden     paylaşılır.
 • İlgili kişinin KTA’ne yanıtlarının analizi ve bu     verilere dayalı raporlar, ilgili kişinin tercihleri doğrultusunda üçüncü     taraflara aktarılmaktadır.
 • KTA’ni ilgili kişiye gönderen işveren üyemizin,     grup şirketi olması halinde, bu şirketin bağlı olduğu ve aynı zamanda     işveren üyemiz olan diğer grup şirketleri ile paylaşabiliyoruz.
Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
 • DiSCPROFiL’in     hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse,     buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel     verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp     kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel     verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere     aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
 • Ayrıca,     DiSCPROFiL’den yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve     verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların     bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) DiSCPROFiL’ den talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin DiSCPROFiL için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, bu Aydınlatma Metni’ nin ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak, bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle DiSCPROFiL’e teslim etmeniz gerekmektedir. DiSCPROFiL tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre DiSCPROFiL tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin DiSCPROFiL’e kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde DiSCPROFiL’e kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Akik İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 8159377187538956
İletişim Linki: https://www.discprofil.net/bize-ulasin.php
Adres: Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower No: 2a Daire: 28 Ümraniye / İSTANBUL
0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön