İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
DiSCPROFiL KİSİLİK ENVANTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ
A. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme
Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. Maddesine uygun olarak Türkiye’ de kurulu, Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower No: 2a Daire: 28 Ümraniye / İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul ticaret siciline 289089-5 no ile kayıtlı, 8159377187538956 mersis no’ lu, Alemdağ Vergi Dairesi, 0280463591 no’lu vergi mükellefi, Akik İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “DiSCPROFiL” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.
DiSCPROFiL olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz KVKK’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. KVKK, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasamız ve Türk Ceza Kanunlarımız tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmiştir.
Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikamızın (“KVK Politikası”) düzenlenmesindeki DiSCPROFiL davranış envanterinin kişisel verilerin KVKK'ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatlarını ve prosedür şartlarını oluşturmaktır.
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafımızdan aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. DiSCPROFiL olarak, KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
Tanımlar
   
Açık Rıza
     
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye  dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
     
Aydınlatma Yükümlülüğü
     
KVKK m. 10 kapsamında kişisel  verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi  tarafından, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin  kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin  kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve  hukuki sebebi, KVKK m. 11 kapsamındaki hakları, konularındanda bilgi verme  yükümlülüğüdür.
     
İlgili Kişi
     
Kişisel verisi işlenen gerçek  kişiyi ifade eder.
     
Kanun/KVKK
     
6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nu ifade eder.
     
Kişisel Veri
     
Kimliği belirli veya  belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi’yi ifade eder.
     
Kişisel Verilerin İşlenmesi
     
Kişisel verilerin elde edilmesi,  kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden  düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle  getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi  veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
     
Kurul
     
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu  ifade eder.
     
Kurum
     
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu  ifade eder.
     
Veri İşleyen
     
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye  dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade  eder.
     
Veri Sorumlusu
     
Kişisel verilerin işleme  amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve  yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
 
B. Hangi Kişisel Verileriniz Hangi Dayanaklarla İşleniyor?
KVKK’nın 4. ve 10. maddeleri uyarınca işlenen kişisel veri kategorileri, veri tipleri ve dayanakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
KVKK uyarınca DiSCPROFiL ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Kişisel verileriniz DiSCPROFiL’den ürün veya hizmet aldığınızda, eğitimlere, etkinliklere katıldığınızda, DiSCPROFiL hizmetlerini kullandığınızda, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yaptığınızda, üye veya kayıt olduğunuzda ve çerezlerle yazılı/fiziksel veya elektronik ortamda toplanabilir.
   
VERİ KATEGORİLERİ
     
BU KAPSAMDA ALINAN KİŞİSEL VERİ  TİPLERİ VE DAYANAKLARI
     
Kimlik Bilgisi
     
DiSCPROFiL’den ürün veya hizmet almanız,  eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız, reklam veya pazarlama ilanlarına  giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte “Adınız”,  “Soyadınız”, “Doğum Tarihiniz”, “Kimlik” gibi bilgileri DiSCPROFiL ile kendi  isteğiniz ile paylaşmaktasınız. Kimlik bilgisini; mevzuat kapsamındaki  yükümlülüklerimizi yerine getirmek gerekli operasyonel faaliyetleri  yürütebilmek ve etkileşime geçirmek için işlemekteyiz.
     
İletişim Bilgisi
     
DiSCPROFiL’den ürün veya hizmet almanız,  eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız, reklam veya pazarlama ilanlarına  giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte “Elektronik Posta  adresiniz”, “Adresiniz”, “Okulunuzun adı ve Sınıfınız” “Yaşadığınız İl ve  İlçe” ve “Cep Telefonu” gibi bilgileri DiSCPROFiL ile kendi isteğiniz ile  paylaşmaktasınız. İletişim bilgilerinin paylaşılması DiSCPROFiL ile hizmet  alan kişiler, eğitimlere veya etkinliklere katılan kişiler, müşteriler  arasındaki iletişimi hayata geçirmek için önemlidir.
     
Görsel ve Multimedya Verileri
     
DiSCPROFiL’den ürün veya hizmet almanız,  eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız, reklam veya pazarlama ilanlarına  giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte fotoğraflarınızı,  multimedya kayıtlarınızı ve çalışmalarınıza ilişkin görselleri kendi  isteğinizle DiSCPROFiL’ ile paylaşmaktasınız. Görsel ve multimedya  verilerinin paylaşılması DiSCPROFiL’in müşteri ile iletişimini  gerçekleştirilmesi açısından önem arz eder.
     
Lokasyon ve Konum Bilgileri
     
DiSCPROFiL’nden ürün veya hizmet  almanız, eğitimlere, etkinliklere kaydolmanız, reklam veya pazarlama  ilanlarına giriş/başvuru yapmanız, üye veya kayıt olmanız ile birlikte canlı  konum, adres, yer işaretleri gibi lokasyon bilgilerini kendi isteğinizle  DiSCPROFiL ile paylaşmaktasınız. Bu verilerin paylaşılması ülke genelindeki  müşterilerin saptanması amacını taşır.
 
DiSCPROFiL, veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına     uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel     olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar     için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı,     sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya     işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.
C. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Toplanmasındaki Hukuki Sebepleri
KVKK uyarınca, DiSCPROFiL ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
DiSCPROFiL, web sayfaları ve çağrı üzerinden kullanıcılarına ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecek ve işleyebilecektir:
 • Web sayfalarımız üzerinden     etkileşimi sağlamak adına kişisel bilgilerini toplamak,
 • Müşterilerimize     kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli     hale getirerek müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Müşterilerimizin bize izin     verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek, onları hizmet ve fırsatlardan     haberdar etmek,
 • Sözleşmelerimiz uyarınca     sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,
 • Elektronik posta ile bülten     göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,
 • SMS ile tanıtım veya     bildirimlerde bulunmak,
 • Sizden gelen çağrıları     karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,
 • Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki     uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak,
 • Talebiniz doğrultusunda veya     sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde veya verdiğimiz     hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti     sonuçlandırmak,
 • Kullanıcının kimliğini ifşa     etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve     pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla verilerinizi toplamakta ve     işlemekteyiz.
DiSCPROFiL tarafından gerçekleştirilen kişisel veri toplama faaliyeti KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca;
 • Hukuki yükümlülüklerimizin     yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinizi     ihlal etmemek kaydı ile DiSCPROFiL’in     meşru menfaatleri kapsamında zorunlu olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş     olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya     ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına     ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanılarak     gerçekleştirilmektedir.
D. Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılıyor?
Açık rıza metnini onaylamakla, DiSCPROFiL davranış envanteri ile DiSCPROFiL uygulamaları ve hizmetleri kapsamında DiSCPROFiL’in yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla, çalışanlarıyla ve YÖK’e bağlı Üniversitelerle paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.
DiSCPROFiL web sitesi ziyaretinize ( www.discprofil.net) veya üyeliğe ilişkin verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve İstanbul DiSCPROFiL yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere DiSCPROFiL, yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.
E. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
6698 sayılı KVKK 11. Maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, İlgili Kişi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
İlgili Kişi DiSCPROFiL ’ne başvurarak kendisiyle ilgili;
1.        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6.        KVKK’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7.        Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
8.        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9.        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
F. Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru Ve Başvuru Yöntemi
Veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’ya uyumlu bir şekilde faaliyet gösteren Tatlısu Mh. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower No:2/28 Ümraniye / İSTANBUL adresinde mukim info@discprofil.net mail adresi ve +90 (850) 200 70 25 telefon numarasına sahip DiSCPROFiL , siz değerli veri sahiplerinin haklarına saygı göstermekte, başvurunuzdaki taleplerinizin yerine getirilmesinde yardımcı olmaya çalışmaktadır. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca yukarıdaki iletişim bilgilerimizi kullanarak şirketimize başvurma hakkı, kişisel veri sahibinin doğrudan kendisine aittir. Üçüncü şahıslar adına yapılacak başvurularda, ilgili şahsı temsile uygun bir vekâletnamenin bulunması gerekmektedir.
0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön